2 apr 2013

PRESENTAZIONE

Sotto lo pseudonimo di "Sor Righetto", si cela Ennio Donati, nato a Matelica (MC)
Da tanti anni è appassionato cultore del dialetto maceratese - fermano - camerte con particolare riferimento a quello della zona di Matelica.
I suoi interessi si estendono anche alla cultura materiale, ai pregiudizi, alle superstizioni ed alle credenze della civiltà contadina della nostra terra.
E' autore della pubblicazione "Le confidenze de Sor Righetto" (raccolta di racconti comici in dialetto matelicese), di poesie e commedie dialettali.
Sta completando dopo un lavoro pluriennale un glossario dialettale ed alcuni studi riguardanti la morfologia, la sintassi e la grammatica del dialetto matelicese.
(Si ringrazia Ermino Burzacca per la preziosa assistenza fornita nella organizzazione fotografica del sito).

Lu Papa Frangìscu!


18 dic 2011

Il verbo AVERE

INFINITO PRESENTE


INDICATIVO PRESENTE
Io ciò
Tu ciài
Issu cià
Nui ciaìmo
Vui ciaéte
Issi cià

INDICATIVO IMPERFETTO
Io ciaìo
Tu ciaìi
Issu ciaìa
Nui ciaeàmo
Vui ciaeàte
Issi ciaìa

CONDIZIONALE PRESENTE
Io ciarìo
Tu ciarìsti
Issu ciarìa
Nui ciaréssimo
Vui ciaréste
Issi ciarìa
INFINITO PRESENTE
èsse

INDICATIVO PRESENTE
Io sò'
Tu ssi'
Issu è (o adè)
Nui simo
Vui séte
Issi è (o adè)

INDICATIVO IMPERFETTO
Io èro
Tu èri
Issu èra (o adèra)
Nui eraàmo
Vui eraàte
Issi èra (o adèra)

CONDIZIONALE PRESENTE
Io sarìo
Tu sarìsti
Issu sarìa
Nui saréssimo
Vui saréste
Issi sarìa


IMPERATIVO PRESENTE
èsse (o ssì')

23 mag 2011

Sor Righetto e il periodo pre-elettorale


............Prima de jì a vvotà
..
Jó ppiazza sendìo aggià quarghe mbostùra:
“Fidate de nui, quilli cià tutti le scòle vasse!”
“Dàteje lu votu e pijeréte quarghe fregatura”!
“Crescerìmo la penzió e calerìmo le tasse!”

Però a mme me piace tandu ‘stu muméndu,
anghe se no li cunùsci, tutti te vène a parlà:
“Righé’ mmia vurìo sapé se te tròi condéndu!”
E ‘n andru: “Righé’, te recòrdi, simo combà?”,

De ‘sti témbi tutti un ‘bo’ più bbè’ te vòle,
starìmo a vvedé se non adè sulu a pparòle!
Tra pocu lo saprìmo chi cià dittu la verità,
o le tande mbostùre de prima de jì a vvotà!

.........................Ennio Donati .(Sor Righetto)

3 gen 2011

Sor Righetto ed il periodo post-elettorale..............Adèsso aìmo votàtu
..
"Righé mmia" - "dice unu" - "hi vistu? Aìmo vindu!"
'N andru: "Aìmo pérsu? 'N sò pr
óbbiu convìndu!"
E lu térzu: "Aìmo pareggiàtu, se ce pénzi 'n b
ó!"
ma a mme me sa che quillu se sbajàa co lu pall
ó!

S'è scordàti che mmo adè ffatta e aìmo votàtu,
ma me pare pr
óbbiu che gnènde adè cambiàtu!
Come pprima ce ne sta ang
ó tróppa de casciàra
e a ttutti jé piace de ppiccià la sòlita cagnàra!

Ma dicìmoce la verità, che cc
ósa adè cambiàtu,
a penzàcce pr
óbbiu vè' da quanno aìmo votàtu!
Se ce fai càusu, nisciùnu te nvita più a mmagnà
e adè sparìti pure quilli che tte venìa a pparlà!

...........................................Sor Righetto

30 ago 2010

L'articolo determinativo

SINGOLARE
- maschile: .........LU
- femminile: .......LA
- neutro:
............LO

PLURALE
- maschile: .........LI
- femminile: .......LE

NB:
L'articolo maschile LU si usa:
- con sostantivi concreti; es.:
..Lu cane, Lu caru (il carro), Lu prète

L'articolo femminile LA si usa:
- con sostantivi concreti; es.:
..La perticàra (l'aratro) , La fàa (la fava)
- con sostantivi astratti; es. :
..La grazzia, La venedizzió'

L'articolo neutro LO si usa:
- con sostantivi astratti; es. :

..Lo vène, Lo vè' (il bene), Lo male (il male)
- con sostantivi di specie; es.:

..Lo pane, Lo grandurcu; Lo vinu
- con infiniti sostantivati; es.:

..Lo magnà'; Lo vé' (il bere); lo jocà'

15 ago 2010

Poesia dedicata agli emigranti matelicesi

MATÉLICA MIA

Matélica mia, quandu témbu adè che ssò jìtu via,
so partitu có le carzolétte córte, ero ‘n munéllu,
ma me recòrdo tuttu de te e de lu témbu véllu,
quanno cambàa angó tutti quilli de casa mia!
.......................................................................
Te rvédo sèmbre come adèri prima de jì vvìa,
no mme scòrdo de la spiazzòla jó Cambamànde
e de quillu vendaréllu friscu “Sotto a le Piande”
e se rsènde angó lo sbatoccà de Sanda Maria!
..........................................................................
D’estate jó lu fóssu a ffa lu vagnu có ll’amici mia,
mi madre pure de jennàru ce jìa a ffa la vucàta
e la prima cósa quanno che se rgìa adèra la Veàta,
a Matélica la chjamìmo ccuscì a la Veàta Mattìa!
......
Pé magnà duìa jì ppure a troà le fòje fòri via,
su lu Crocifissu, a Mistriànu e Mistrianéllu,
su le Sère e le Varghe ciaìa fattu lu stradéllu,
ma du’grugni e du’ crespìgne tandu ce facìa!
....
A Matélica ce pénzo sèmbre, non adè ‘na vuscìa,
a Sanda Teresòla , a la Vècchja e a San Vicìnu,
a jó ppiazza, a le lògge, a Maccagnànu e Biutìnu,
pure a lo ciaùsculu e lo vinu che tandu me piacìa!
...
A quelle sargicciòle come se facìa jó ccasa mia,
pure a li picciùni ripieni, a la coratèlla d’agnéllu
e a tutta la pulènda ch’ho magnatu da munéllu;
fiji mia quilli per daéro adèra témbi de grascìa!
..
Ma che ccé stò a ffa qui che non adè lu paese mia,
li paesani nóstri s’è rgiti, quanno jè pijate le voje,
co la scusa che no jé cé rfacìa l’aria a la moje ....
Ha fattu vè, lu postu più bbéllu adè Matélica mia!

Ennio Donati
(Sor Righetto)

6 mar 2009

Curiosità

Il numero due

Nei dizionari di lingua italiana “due” si definisce come un “aggettivo numerale cardinale invariabile”.

Di norma in tutte le lingue moderne neo latine il numero due è "invariabile".
Non è così nel dialetto matelicese, esiste infatti sia la forma maschile che la femminile.

Si possono distinguere due situazioni:

A) DUE vicino al sostantivo (invariabile)
....du’ + sost
......Esempi:
......- du’ fiji (due figli)
......- du’ fije (due figlie)


B) DUE lontano dal sostantivo (variabile)
....- dui (maschile)
....- due
(femminile)
.....Esempi:
.....- issu de fiji ce n’ha dui
.....- issu de fije ce n’ha
due

22 ott 2008

Gli antichi mestieri

"Gilbèrto lu Cocciàru" (Gilberto Cruciani)


Gli antichi artigiani in molti casi erano dei veri e propri "artisti"; il nome del mestiere era l'elemento di identificazione prevalente sul cognome stesso, che spesso era scarsamente usato e quasi ignorato.
Il nome del mestiere diventava il soprannome stabile o per meglio dire il "nome d'arte".
Venivano chiamati ad esempio:
- Pietro lu Coccìaru
- Andò lu Feràru
- Ettore lu Crastìnu
- ecc.
.......
I nomi degli antichi mestieri di norma presentano al maschile le desinenze "aru", "inu", "olu", "ere". (V. esempi seguenti).

Desinenza "ARU":
- bottacchjàru (vottacchjàru)
- callaràru

- cambanàru
- cambusandàru
- carzolàru
- cocciàru

- cordàru
- feràru
- fondanàru
- fornàru
- macellàru
- mulinàru
- oàru

- orologgiàru
- sandàru

- pecoràru
- pesciar
ólu
- stracciàru
- vergàru
- vottacchjàru
(bottacchjàru)

Desinenza "INU":
- crastìnu
- postìnu
- rotìnu
- scopìnu
- spiazzìnu
- stagnìnu


Desinenza "OLU":
- carginarólu
- fruttarólu
- lattarólu
- oarólu
- pesciarólu
- pistarólu


Desinenza "ERE":
- camanziniére
- varbiére
- vocchesiére
Un omaggio alla nostra Beata Mattia ed a tutti i suoi devoti


SOR RIGHETTO E LA VEATA MATTIA

Iér matìna me sò arzatu préstu, che nottata!
Tandi penziéri passàa dréndo a ‘stu cervéllu,
ccuscì sò scappàtu pe pijà ‘n bó’ de frescaréllu
e guasci per càusu sò bboccàtu su la Veàta.

Su la chiesa eraàmo sulu io e unu che tuscìa,
sendìo dì’ l’orazzió’ a quelle póre monichèlle,
me parìa che lu sagrestanu facìa le cuitèlle,
guardènno quilli che se fermàa nvéce de ji vvia.

Io me sendìo aggià mmèjo non adè ‘na vuscìa
la messa de la matina non adèra cumingiàta,
allora me sò missu fissu a guardà’ a la Veàta,
porétta, stacìa llì vòna vòna, parìa che durmìa.

Veàta Mattìa, jé dicìo, tandu vè’ te vulìmo,
nuandri de Matélica e pure tandi forastiéri,
te vène tutti a rtroà’ come se fussi mòrta iéri
e tte vurìo parlà anghe se non ce cunuscìmo.

Li miraculi e le grazzie li fatti a cendinàra,
pare che ‘stu Papa da Veàta, Sanda te vòle fà,
allora le fèste su ‘sta chiésa te le póli mmajinà,
de Matélica tua te sindirai próbbiu la vergàra.

E ppo me so jinàtu a ddì du’ avemmaria,
du’ recchjemetèrne pe li vécchi nóstri,
e prima de scappà anghe du padennóstri,
pe ‘na grazzia dirètta da la Veàta Mattia.

Me paria che la Veàta, parlàa ma non sendìo,
cumingiò a discóre più ffòrte jó la costarèlla,
combà’ mmia, dicìa, tirènnome la cappottèlla,
dévi ‘sta tranguillu, che sò de Matélica pure io!

Ennio Donati
(Sor Righetto)

5 mag 2008

Esempi di forme lessicali latine nel dialetto matelicese tratte dal Glossario Dialettale Matelicese (opera inedita di Ennio Donati)

DIALETTO ===> LATINO
 • usulà => ausulare
 • Jesu Cristu => Jesus Christus
 • San Frangìscu => Sanctus Franciscus
 • Spìritu Sandu => Spiritus Sanctus
 • va de rèto => vade retro
 • jinàsse => agina (fretta)
 • stutà’ = extutare
 • facìmo => facimus
 • àrburu => arbor
 • mète => meto, metis, metere
 • da per issu => ipsum
 • cuèlle => quae velles
 • foràsticu => forasticus
 • miràculu => miraculum
 • mustu => mustum
 • ammó => mox
 • maledittu => maledictum
 • lignu => lignum
 • mijàcciu => miliaceus
 • saraméndu => saramentum
 • saìme => sagina (grasso)
 • fòra => foras
 • saccòccia => sacocula
 • nóttula => noctula
 • mijàrina => milium (miglio)
 • medólla => medulla
 • ccotà' => acutiare (da acutus)
 • ròta => rota
 • ara => area
 • màndola, ammàndola => amandolus, amandola
 • lingiu => lingere (leccare)
 • còssa => coxa
 • zinàle => sinus
 • scapeccià' => ex-capitiare (da caput)
 • viru => birrum ("casacca rossa"); birrus (tardo lat. "rosso")
 • màsciulu => manseus, manseulus
 • fócu => focus
 • cónga => concha
 • spitu => spitum
 • bàsciu, vàsciu => basium
 • cucùmmeru => cucùmerem
 • lurdu => lurdus
 • jùttu => glutus, gluttus
 • cucchjàru => cochlearium (da cochlea = chiocciola, conchiglia)
 • marturéllu, martoréllu => màrtures, màrtulus (martora)
 • paccaòsse, paccaóssu => ossifrangus, frisionem (frosone)
 • tassu => taxus
 • turdu => turdus
 • rumà' => rumare
 • ruìna => ruìna
 • jumèlla => geminus
 • grégna => gremia, gremium
 • còre => cor, cordis
 • rùsciu => russus
 • lu cìfaru => luciferus
 • lèvitu => levitus
 • lèbbore => leporem
 • mùsciu => mùccidus, mùscidus
 • cica => cicum, ciccum (pellicola dei semi)
 • ara => area
 • patùllu => patulus

4 apr 2008

Esempi di vocaboli curiosi e caratteristici tratti dal Glossario Dialettale Matelicese (opera inedita di Ennio Donati)

- arózzu (l') = ariete
- cacanìculu (lu) = il cucciolo più piccolo
- cana (la) = cagna
- capustùrnu (lu) = malattia dei bovini, vertigini
- carcatùccia (la) = cartuccia
- carginéllu (lu) = malattia dei pulcini (coccidiosi)
- cióppu = zoppo
- cracca = colpo violento, forte rumore
- criscicòre (lu) = singhiozzo
- cròcchja (la) = stampella
- cuèlle = niente
- cunéllu (lu) = coniglio
- curgu = coricato
- córga = coricata
- (c)cuscìndra = così
- da per issu = (da) solo
- dècco = qui
- dèllo = là
- fargu = falco
- fiottà' = lamentarsi
- foràsticu = selvatico, poco addomesticato
- fratéllu carnale (lu) = fratello
- fratéllu cuginu (lu) = cugino
- (g)galàtu = afono
- grattacàscia (la) = grattugia
- guastu (agg.) = esageratamente amante di qualcosa
- jànna (la) = ghianda
- jinàsse = sbrigarsi
- lècca (la) = scrofa
- lìngiu = inappetente
- lurzà' = saltare, giocare gioiosamente
- màsciulu = mansueto
- mazzólu (lu) = girino
- memmecciólu (lu) = ombelico
- mógne = mungere
- mullu = bagnato
- mólla = bagnata
- munèlla (la) = bambina
- munéllu (lu) = bambino
- nvónne = bagnare
- paccaòsse (lu) = frosone
- péscia = polpaccio
- petriòla (la) = imbuto
- prisu (lo) = caglio
- purginéllu (lu) = pulcino
- remiscitàsse = rinvenire, risorgere
- véccica (la) = cispa
- rsumìju (lu) = fotografia, ritratto
- rumàca (la) = lumaca
- rùu (lu) = rovo (dal lat. rubus)
- ruzzichìllu (lu) = solletico
- sbinnònno (lu) = bisnonno
- scandafàola (la) = favola
- scartavéllu (lu) = cartello
- scì, scine = sì
- scortecàsse =
morire
- scórzu = pelle mutata del serpente
- sdemétte = abbattere (un animale)
- sèrpa (la) = serpente (non velenoso)
- sfiónga (la) = slancio, rincorsa
- smógne = palpare
- spercòte = spaventare
- spitu (lu) = spiedo
- strappolàsse = cadere, scivolare (di oggetti appoggiati o sovrapposti)
- strullu (lu) = schizzo
- stuccà' = spezzare
- tarbà' = perquisire, esplorare (fisicamente)
- timinziùsu = timido
- tiritàppulu = nanerottolo
- tricà' = durare
- tuttumméndre = improvvisamente
- vergàru (lu) = capo della famiglia contadina
- virivìsse (lu) = trottola
- viru (lu) = tacchino
- visciu = trovatello
- vizzòca (la) = bigotta
- vussulétta (la) = salvadanaio
...(dal lat. medievale "bùsola" = scatola di legno)

20 mar 2008"Le Confidenze de Sor Righetto"

Raccolta di racconti comici in dialetto matelicese
(dedicata dall'autore a sua figlia Benedetta).
Fanno da corredo al testo vecchie foto della cultura
materiale della civiltà contadina del Comune di Matelica.


Nostalgia e rammarico


ERAÁMO RICCHI
La “ròbba vècchja a li témbi dé li vécchj nóstri,
‘n valìa cósa, se vuttàa via, nisciunu la vulìa,
se combràa la ròbba nòa, e la vècchja te ‘mbicciàa
e duvìi pure dije grazzie a chi tte la portàa via.

E adesso che ‘n simo più poeritti, co’ tandi sòrdi,
le cóse che a li témbi de ‘na òrde nisciunu t’ha pagatu,
se po’ rcombrà, ma lu prézzu vécchju te lu scòrdi,
perché la “ròbba vècchja” è divendata “antiquariatu”.

Ccuscì ppure ‘na òrde a li poeritti pé’ risparmià,
li cauli strascinati, la pulènda, la créscia su lu fócu,
li fascióli co’ le cótiche, la trippa, jé toccàa magnà,
ròbba che adèsso magna li ricchi e non còsta pócu!

E allora me domanno, penzènno………
a li témbi de li vécchj ch’adè mmórti:
non è che per tandè eraàmo ricchi e…..
non ce ne eraàmo accórti………….!!!!!

Ennio Donati
(Sor Righetto)